Om EBL-skolan

Om EBL-skolan
EBL-skolans målgrupp är personer med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.  Syftet med EBL-skolan är att erbjuda anpassad kursverksamhet med utgångspunkt från den enskildes förutsättningar och behov. Varje individ skall  ges möjligheter att få känna och ingå i ett socialt sammanhang och därigenom kunna gå vidare till fortsatt utbildning och/eller arbete samt få redskap för att aktivt kunna del ta i samhällslivet. Personer med psykisk ohälsa har på grund av sin kognitiva och sociala funktionsnedsättning ofta svårt att ta del av det befintliga utbildningsutbud som i olika former erbjuds.
Mål och verksamhet EBL-skolan skall fokusera på att träna kognitiva, sociala och hälsobefrämjande färdigheter och därigenom stödja del tagarna till att få ett sundare liv, en ökad självtillit samt strategier för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi jobbar i små grupper (4-8 deltagare) i en stressfri miljö. Kursernas omfång kan variera från 8 till 20 veckor med ett kurstillfälle ( 2×40 minuter) per vecka. Man kan gå en eller flera kurser per vecka. Stor vikt läggs på erfarenhetsutbyte och delaktighet.